Les Cahiers de la Solidarité
CatalogueSustainable Development CSR / Diversity Social Economy Social Affairs Citizen Participation français nederlands english
» Social Economy » Publications » Diversiteit in verscheidenheid

Diversiteit in verscheidenheid

Les Cahiers de la Solidarité nr 10

2007 wordt het Europese jaar van de diversiteit. Een jaar waarin nog eens extra de aandacht kan worden gevestigd op het belang van diversiteit in het bedrijf. Diversiteit is één van de kenmerken van onze hedendaagse samenleving én van onze huidige economie. Toch ben ik me bewust van de complexiteit van het onderwerp. Niet iedereen is ervan overtuigd dat interculturaliteit en diversiteit een meerwaarde bieden, laat staan een economische meerwaarde. Vaak worden alleen de problemen gezien, de drempels en de struikelblokken, en wordt de diversiteit die in steden aanwezig is niet doorgetrokken naar de werkvloer. Dit lijkt me onterecht. Op sociaal-economisch vlak stelt onze diverse maatschappij grote uitdagingen. Er is een hoge werkloosheid bij allochtonen. Mensen met een lage scholingsgraad, mensen met een handicap hebben nog steeds geen volwaardige plaats op de arbeidsmarkt. Steeds meer ouderen verliezen hun job om diverse redenen. Op al deze uitdagingen moet de maatschappij een antwoord bieden. Dit antwoord kan niet alleen van de politiek komen, maar moet van de maatschappij in haar geheel komen, dus ook van ondernemingen die op tal van vlakken een belangrijke impact en invloed hebben op de maatschappij en het leefmilieu.

Ik pleit er dan ook voor dat bedrijven op een maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen en diversiteit inschrijven als onderdeel van hun ondernemingsplan. Op die manier kunnen ook zij hun stukje van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Wanneer een onderneming op een actieve manier bezig is met diversiteit kan dit voor die onderneming bovendien een troef zijn. Diversiteit leidt immers tot creativiteit. Ik grijp hiervoor naar de Amerikaanse econoom Richard Florida, het brein achter het concept van de “creatieve economie”. Hij stelt dat er een correlatie is tussen de mate waarin een stad open staat tegenover minderheden zoals homoseksuelen en immigranten, en hoe goed diezelfde stad baanbrekende ideeën kan spuien en nieuwe technologie kan ontwikkelen. De mogelijkheden van diversiteit voor onze economie hangen met andere woorden sterk af van de manier waarop we omgaan met diversiteit. Een tolerante (bedrijfs)cultuur zorgt ervoor dat creatieve types samenkomen en er een smeltkroes ontstaat waar ideeën kunnen uitgroeien tot nieuwe projecten of bedrijven. Dat andere culturen hier een belangrijke rol spelen staat buiten kijf. Het is immers daar waar culturen elkaar ontmoeten - ja soms zelfs botsen – dat er een kruisbestuiving plaatsvindt die onontbeerlijk is voor de “creatieve economie”. In de praktijk zijn mooie voorbeelden te vinden die deze theorie bevestigen. Bij Volvo in Gent – bijvoorbeeld – weten ze ondertussen wat diversiteit en interculturaliteit op de werkvloer kunnen opleveren. Een divers samengestelde groep – mannen, vrouwen, allochtonen, autochtonen, jongeren, ouderen, bedienden, kaderleden en arbeiders - vond er meer dan 250 ideeën voor een probleem. Dat is tien maal meer dan het aantal ideeën dat
uit een homogeen samengestelde groep vloeit. Zowel de theorie als de praktijk tonen aan dat diversiteit in een onderneming die onderneming creatiever, innovatiever en aantrekkelijker maakt. Natuurlijk mogen we de moeilijkheden niet uit de weg gaan en mogelijke problemen ontkennen. We moeten integendeel zowel vanuit de politiek als vanuit het maatschappelijk middenveld en de ondernemingen zoeken naar oplossingen en concrete initiatieven en acties ontwikkelen, elk op zijn domein maar zoveel mogelijk in samenspraak, om diversiteit om te zetten in een meerwaarde.

 
Attached documents


login
contact-us site map Terms and conditions réalisation : Vertige TEST